Misstanden incassosector aangepakt

Om consumenten te beschermen tegen misstanden van incassobureaus die intimideren of onterechte kosten in rekening brengen zal een verplicht incassoregister worden opgezet.

Straks is een registratie verplicht om actief te zijn als incassodienstverlener. Alleen bureaus die aan de juiste eisen voldoen, worden ingeschreven in het incassoregister. Incassodienstverleners die zich niet gedragen, worden uit het register verwijderd en mogen dat werk dan niet meer doen. Het register is openbaar en gratis raadpleegbaar, zodat iedereen kan zien of een incassobureau aan de juiste eisen voldoet. Deze kwaliteitseisen gaan onder meer over de juiste opbouw en transparantie van de vordering. Ook worden er eisen gesteld aan het personeel, zodat tegen gegaan wordt dat mensen op ontoelaatbare wijze onder druk gezet worden.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/02/18/misstanden-incassosector-aangepakt

Verplicht incassoregister voor incassobureaus

Om misstanden in de incassomarkt aan te pakken komt er een verplicht incassoregistern. Incassobureaus moeten hier verplicht staan ingeschreven.

Voor het uitoefenen van incassowerkzaamheden komen er eisen en de naleving hiervan wordt gecontroleerd door een systeem van toezicht en handhaving. 

Het minimumbedrag van € 40 voor de vergoeding van incassokosten blijft gehandhaafd waarbij echter een stapeling van de incassokosten bij meerdere opeisbare vorderingen wordt aangepakt. Dit kan bijvoorbeeld door een verplichting tot het samenvoegen van alle openstaande termijnen voor de berekening van incassokosten of door het maximeren van een bedrag per consument per periode. Hiervoor is een aanpassing van het BW noodzakelijk die gelijktijdig zal worden ingezet met de overige maatregelen die misstanden in de incassomarkt moeten tegengaan.

Voor de inrichting van een incassoregister en de bijbehorende handhaving en toezicht wordt een wetsvoorstel voorbereid en zoveel mogelijk gelijktijdig wordt de feitelijke implementatie voorbereid zodat inwerkingtreding medio 2021 mogelijk is.

.https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/02/08/incassoregister-tegen-misstanden-bij-incasso

Nibud: Mensen met ernstige betalingsproblemen krijgen niet de hulp die ze verdienen

Schrikbarend weinig mensen met ernstige betalingsproblemen krijgen hulp bij het oplossen ervan. De helft van de huishoudens met ernstige betalingsproblemen- ruim 360.000 – zegt dat ze niet weten waar ze terecht kunnen. Het overgrote deel van hen – 285.000 huishoudens – denkt dat de problemen niet zo ernstig zijn dat zij daar hulp bij nodig hebben.
https://www.nibud.nl/beroepsmatig/nibud-mensen-met-ernstige-betalingsproblemen-krijgen-niet-de-hulp-die-ze-verdienen/

Schuldenaren krijgen online overzicht van hun schulden

Doel is om een platform te creëren dat burgers met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie: schuldenwijzer.nl. Tevens kan de burger andere partijen zoals schuldhulpverleners toegang geven tot de eigen gegevens waardoor hulp bij schulden efficiënter kan verlopen. Ook kan middels dit platform hulp gevraagd worden. Het platform en de toegang tot de schuldeninformatie voldoet ten alle tijden aan de bestaande wet- en regelgeving zoals de AVG.

Naast de toegang voor burgers maakt dit platform de onderlinge communicatie tussen de professionele partijen zoals schuldhulpverleners en gerechtsdeurwaarders eenvoudiger, wat ook bijdraagt aan de efficiëntie van hulp bij schulden en het voorkomen van onnodige kosten bij de inning van schulden.

https://schuldenwijzer.nl/over

CJIB onderzoekt mogelijkheden om oplopende schulden te voorkomen

CJIB onderzoekt samen met een aantal partners hoe technologie ingezet kan worden om te voorkomen dat schulden van burgers blijven oplopen. Dit sluit goed aan bij het uitgangspunt van het CJIB om maatschappelijk verantwoord te innen. Op 23 november vindt de officiële start van het onderzoek plaats.

Een mogelijke nieuwe oplossing is een persoonlijke datakluis op basis van Blockchain technologie waarbij de data wordt beveiligd door Zero Knowledge Proof’s (ZKP’s).

https://www.cjib.nl/nieuws/cjib-onderzoekt-mogelijkheden-om-oplopende-schulden-te-voorkomen

Motie aangenomen onderzoek terugkoop vordering

Er is een motie aangenomen met 148 stemmen om te onderzoeken of schuldenaren het recht moeten krijgen om schulden over te kopen voor het bedrag waarvoor de schuld is overgenomen.

MOTIE VAN HET LID DE LANGE C.S.
Voorgesteld 27 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het de ambitie is van de brede schuldenaanpak om tot een zorgvuldige en maatschappelijkverantwoordeincasso te komen;

overwegende dat er op dit moment nog uitwassen bestaan binnen de incassobranche die niet aan deze ambitie bijdragen;

constaterende dat dit onder meer voor kan komenbij het opkopen van vorderingen door incassobureausvoor een fractie van de oorspronkelijkewaarde;

overwegende dat een recht tot terugkoop van de vordering door de schuldenaar een oplossingsrichting kan zijn om deze uitwassen tegen te gaan;

verzoekt de regering, onderzoek te doennaar de mogelijkheidvoor een schuldenaar om opgekochtevorderingen door incassobureausterug te kopenvoor het bedragwaarvoor de vordering is overgenomen van de oorspronkelijkeschuldeiser;

en gaat over tot de orde van de dag.

De Lange
Bruins
Jasper van Dijk

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2018Z12568&did=2018D36402%C2%A0

Weinig toezicht op schuldhulpverlening

Het aantal mensen dat onder bewind wordt gesteld en het aantal commerciële bewindvoeringsbureaus groeien explosief.
De gemeente draait op voor de kosten van bewindvoering van mensen met schulden. De kosten voor bewindvoering vallen onder de bijzondere bijstand. De afgelopen jaren is er een explosieve groei van de kosten van bijzondere bijstand. Van 55 miljoen euro in 2013 tot 113 miljoen in 2015.
Kantonrechters moeten formeel toezicht houden op bewind, maar hebben daar door het grote aantal zaken niet genoeg tijd voor. Ze hebben slechts 10 minuten de tijd per dossier.
Bewindvoerders hebben baat bij het laten voortduren van schulden. Gemeenten blijven de kosten van bewindvoerders vergoeden ondanks sterke aanwijzingen van fraude en nalatigheid.

https://www.platform-investico.nl/artikel/kwart-miljoen-nederlanders-levert-pinpas-in-bij-private-bewindvoerder/

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2229917-weinig-zicht-op-kwaliteit-bewindvoering-mensen-in-de-schulden-de-dupe.html

Hoge griffiekosten drempel voor rechtsgang

 Al een aantal jaar is dalende trend zichtbaar in het aantal rechtszaken.  De trend is zichtbaar in vrijwel alle rechtsgebieden. Een van de redenen zijn de hoge griffierechten. Steeds meer mensen vinden de gang naar de rechter te duur.

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) en de Raad voor de rechtspraak toonden vorig jaar aan dat de stijging van het griffierecht met gemiddeld ruim 40 procent tussen 2009 en 2012, vooral bij zaken met een klein financieel belang, leidde tot een afname van het aantal handelszaken met 20 procent.

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Je-recht-halen-is-voor-velen-niet-te-betalen.aspx

Incassobureaus overtreden privacywet met verkoop van gegevens

Commerciële partijen hebben de afgelopen jaren grote hoeveelheden gegevens bijgehouden over Nederlanders zonder dit te melden.

Als een incassobureau gegevens aan een ander bedrijf overdraagt zijn ze verplicht dit te melden.

Laten ze na dit te melden aan de persoon waarover het gaat overtreden ze mogelijk de wet. Het gaat hierbij om de gegevens van miljoenen Nederlanders.

https://www.platform-investico.nl/artikel/financiele-databedrijven-schenden-privacywet-bij-profilering-miljoenen-huishoudens/

‘Verlaag griffiekosten om toegang tot de rechter te garanderen’

Aldus de voorzitter van de raad voor de rechtspraak.

De hoge griffiekosten drijven bedrijven richting commerciële online geschillenoplossers. Hierbij kan de onafhankelijkheid van de oordelen niet worden gegarandeerd.

Bron: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Voorzitter-Raad-voor-de-rechtspraak-Verlaag-griffiekosten-om-toegang-tot-de-rechter-te-garanderen.aspx