Motie aangenomen onderzoek terugkoop vordering

Er is een motie aangenomen met 148 stemmen om te onderzoeken of schuldenaren het recht moeten krijgen om schulden over te kopen voor het bedrag waarvoor de schuld is overgenomen.

MOTIE VAN HET LID DE LANGE C.S.
Voorgesteld 27 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het de ambitie is van de brede schuldenaanpak om tot een zorgvuldige en maatschappelijkverantwoordeincasso te komen;

overwegende dat er op dit moment nog uitwassen bestaan binnen de incassobranche die niet aan deze ambitie bijdragen;

constaterende dat dit onder meer voor kan komenbij het opkopen van vorderingen door incassobureausvoor een fractie van de oorspronkelijkewaarde;

overwegende dat een recht tot terugkoop van de vordering door de schuldenaar een oplossingsrichting kan zijn om deze uitwassen tegen te gaan;

verzoekt de regering, onderzoek te doennaar de mogelijkheidvoor een schuldenaar om opgekochtevorderingen door incassobureausterug te kopenvoor het bedragwaarvoor de vordering is overgenomen van de oorspronkelijkeschuldeiser;

en gaat over tot de orde van de dag.

De Lange
Bruins
Jasper van Dijk

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2018Z12568&did=2018D36402%C2%A0